Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:
1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek  en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek.
1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite "www.decompletetechniek.nl" van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek.
1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek aangaat.
1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 "Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek": gevestigd te Alphen aan den Rijn.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.

4. Betaling

4.1 iDEAL betaling : Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek biedt de mogelijkheid via iDEAL te betalen (alleen mogelijk voor betalingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het aanmeldproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 4 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor enige vorm van ongemak, medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van aangeboden drankjes, lunches of andere vormen van voedsel indien de Opdrachtgever noch de deelnemer niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt enige vorm van allergieën/intoleranties te hebben.
6.3 Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.4 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek

8.1 Indien Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder andere ziekten, epidemieën, natuurrampen of voor Nederland extreme weersomstandigheden, werkstakingen en overmacht bij derden van wie Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt, los van het voorgaande, ook expliciet begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

9. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Onderstaande bepalingen met het oog op annulering zijn enkel niet van toepassing indien er wordt geannuleerd, en daarmee de Overeenkomst wordt ontbonden, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
9.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst van de afmeldingsemail bij Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
9.3 Bij annulering op grond van aantoonbare ziekte, blessure of ernstige calamiteiten, wordt er €12,50 administratie- en annuleringskosten ingehouden op het reeds betaalde inschrijfgeld. Het restant van het inschrijfgeld wordt retour gestort op de aangegeven bankrekening. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek per email.
9.4 Bij annulering van de Overeenkomst voor voetbaldagen of een voetbalvakantieweek in de schoolvakantie op overige gronden dan genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
- €12,50 administratie- en annuleringskosten, indien de annulering tot 6 weken voor het evenement is ontvangen
- 25% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 6 - 2 weken voor het evenement is ontvangen.
- 50% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 14 - 7 dagen voor het evenement is ontvangen.
- 75% van het inschrijfgeld, indien de annulering binnen 7 - 2 dag(en) voor het evenement is ontvangen.
- 100% van het inschrijfgeld, indien de annulering op de dag voor het evenement of op de dag van het evenement schriftelijk of telefonisch is ontvangen.
9.5 Indien de Opdrachtgever een deelnemer meerdere malen heeft ingeschreven voor dezelfde activiteit, wordt bij annulering van de te veel geboekte activiteit het inschrijfgeld retour gestort, onder inhouding van €12,50 aan administratie- en annuleringskosten.

10. Gevonden voorwerpen

10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog zeven dagen door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

12. Overige bepalingen

12.1 Beeldmateriaal van de activiteiten en haar deelnemers, opgenomen ter plekke en op de diverse locaties, kunnen door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek evenals door haar partners (locatiehouders, clubs, evenementlocaties) worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek. Het verkregen beeldmateriaal zal door Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek voor onbepaalde tijd worden bewaard. Indien hier vragen of verzoeken over zijn, kan contact opgenomen worden met Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek via info@decompletetechniek.nl.

Inschrijven

De Complete Techniek maakt gebruik van Cookies ter verbetering van onze website. Maakt u verder gebruik van onze website dan gaat u hiermee akkoord.
Meer informatie

Ok