Algemene voorwaarden

Lesvoorwaarden Voetbalopleidingscentrum “De Complete Techniek” V.O.F.

1. Algemeen

1.1 Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek (hierna verder te noemen: het VOC) verzorgt activiteiten voor jeugdspelers en- keepers, jongens en meisjes (hierna verder te noemen: de jeugdspeler) in de leeftijdscategorie van zes tot en met achttien jaar van alle niveaus.

1.2 We onderscheiden verschillende activiteiten, die hierna worden genoemd.

 1.2.1 Een techniekcursus bestaat uit tien of twaalf (afhankelijk van de cursuslocatie) individueel gerichte trainingen van een uur onder leiding van gediplomeerde trainers en/ of trainers in opleiding. Voor een interne voetbalschool, waarbij alleen eigen leden van die club mogen deelnemen aan de cursus, geldt een ander aantal trainingen. Dit aantal wordt van tevoren duidelijk gecommuniceerd en is terug te vinden op de orderbevestiging/factuur. 

1.2.2 Voetbalvakantie-dagen ( binnen Nederland) bestaan uit twee of meerdere dagen van 9.30 tot 15.30 uur, onder leiding van gediplomeerde trainers en/ of trainers in opleiding. De voetbalvakantiedagen worden ingevuld met voetbalgerelateerde trainingsvormen en overige activiteiten.

1.2.3  Meerdaagse voetbalclinic's in het buitenland bestaan uit drie of meer trainingen van 10.00 uur tot 12.00 uur onder leiding van gediplomeerde trainers en/ of trainers in opleiding.

1.3 Uitgangspunt bij de samenstelling van de trainingsgroepen is het niveau van de jeugdspeler en niet de leeftijd.

2. Aanmelding en inschrijving

2.1 Aanmelding voor deelname aan één van de activiteiten geschiedt door middel van het invullen en verzenden van het daartoe bestemde digitale inschrijfformulier via www.decompletetechniek.nl

2.2 Een inschrijving is pas volledig voltooid, indien de deelnemer het inschrijfformulier invult en verzendt via www.decompletetechniek.nl en de betaling ontvangen is door het VOC.

2.3 Aanmeldingen voor deelname worden geregistreerd op volgorde van ontvangst.

2.4 De jeugdspeler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan (zie artikel 3).

2.5 Aanmelden en inschrijven tijdens de techniekcursus is niet mogelijk. 

2.6 Bij een naar het oordeel van het VOC te gering aantal inschrijvingen voor de activiteit, wordt de activiteit geannuleerd. Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging via e-mail.

3. Betaling

3.1 Bij inschrijving voor een activiteit dient de inschrijver het verschuldigde bedrag direct te voldoen via iDeal.

3.2 Bij een mislukte betaling via iDeal dient de inschrijver zelf zorg te dragen voor betaling van het verschuldigde cursusgeld binnen acht dagen na factuurdatum.

3.3 Het VOC behoudt zich het recht voor om wanbetalers uit te sluiten van deelname aan activiteiten van het VOC. Deelname kan dan pas weer ná betaling van het verschuldigde cursusgeld. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld van de gemiste training plaats.

4. Verhindering, afgelasting en annulering

4.1 Bij verhindering van de jeugdspeler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

4.2 Bij blessure van een jeugdspeler die langer duurt dan veertien dagen, biedt het VOC de mogelijkheid aan de jeugdspeler om de gemiste trainingen in te halen op een ander moment dan de eigen cursusgroep. Dit kan zijn op de eigen locatie in een andere cursusgroep, op een andere locatie of tijdens de eerstvolgende cursus en gaat in onderling overleg.

4.3
 Bij annulering tijdens de activiteit door de deelnemer geldt het navolgende:
- Bij annulering tijdens de duur van de activiteit blijft het volledige bedrag verschuldigd.

4.3.1 Bij annulering van de meerdaagse voetbalclinic's in het buitenland geldt het volgende: alleen bij annulering uiterlijk één week voor aanvang van de clinic is er de mogelijkheid tot gratis annuleren. 

4.4
 Bij annulering van de cursus door het VOC geldt het volgende:
- Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging. Eventueel reeds door de jeugdspeler betaald cursusgeld wordt door het Voetbalopleidingscentrum gerestitueerd;
- Indien mogelijk worden de jeugdspelers die ingeschreven staan voor de geannuleerde cursus in overleg in een andere cursusgroep geplaatst. Bij plaatsing in een andere cursusgroep, met goedvinden van beide partijen, vindt geen restitutie van het eventueel reeds betaalde cursusgeld plaats.

5. Kleding

5.1 Het VOC bepaald op welke locatie het kledingpakket verplicht is en waar optioneel.

5.2 Afhankelijk van de cursuslocatie geldt het volgende: 

Op een locatie waar het kledingpakket verplicht is:
-ontvangen de Speler Basis 1 cursisten in de eerste weken van de cursus een met het logo van het VOC voorzien kledingpakket bestaande uit een trainingspak, korte broek, shirt en kousen.                                                                                                        

Op een locatie waar het kledingpakket optioneel is:
-ontvangen de cursisten die voor het optionele kledingpakket hebben gekozen, in de eerste weken van de cursus een met het logo van het VOC voorzien kledingpakket, bestaande uit een trainingspak, korte broek, shirt en kousen.

5.2.1 Bij meerdaagse voetbalclinics in het buitenland, ontvangen de deelnemers vóór aanvang van de eerste training hun kledingpakket, bestaande uit een korte broek, shirt en kousen.       

5.3 Kleding wordt pas uitgeleverd als de betaling volledig is ontvangen. Na betaling van het volledige bedrag wordt het kledingpakket eigendom van de deelnemer.

5.4 Het VOC is voor wat betreft aanvoer van de kledingpakketten afhankelijk van leveranciers en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor een vertraging met betrekking tot de levering van de kledingpakketten. Bij een vertraagde levering van de kledingpakketten, wordt er geen geld gerestitueerd.

5.5 De deelnemers verplichten zich tot het dragen van het kledingpakket tijdens de trainingen/ activiteiten. 

5.6 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.

6. Portretrecht

6.1 Het VOC behoudt zich het recht voor om al het, tijdens trainingen, clinics en overige evenementen/activiteiten gemaakt beeldmateriaal zonder toestemming te mogen gebruiken voor website, promotie- en andere communicatiedoeleinden. 

6.2 Voor het gebruik van beeldmateriaal gemaakt door derden, vragen wij toestemming aan de eigenaar van het beeldmateriaal en degene die op de beelden voorkomt.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Voetbalopleidingscentrum is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan activiteiten, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de Voetbalopleidingscentrum tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de Voetbalopleidingscentrum gebruik is gemaakt, tenzij aan de Voetbalopleidingscentrum opzet of grove schuld kan worden verweten.

7.1.1 Het Voetbalopleidingscentrum maakt gebruik van de faciliteiten van diverse voetbalverenigingen.
- De jeugdspeler dient zich correct te gedragen -zowel binnen het veld, buiten het veld als in de kleedkamer.
Indien de jeugdspeler zich niet correct gedraagt kan de jeugdspeler worden geschorst of worden verwijderd van het VOC.
- Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op de betreffende jeugdspeler.

7.1.2 Het Voetbalopleidingscentrum is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

7.1.3 Het Voetbalopleidingscentrum is niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen of extra activiteiten evenals reeds aanwezige blessures en/of reeds aanwezige fysieke klachten.

Inschrijven

De Complete Techniek maakt gebruik van Cookies ter verbetering van onze website. Maakt u verder gebruik van onze website dan gaat u hiermee akkoord.
Meer informatie

Ok